Program rada dječjeg vrtića “Bubamara” ima cilj stvoriti uvjete za kvalitetan institucionalni odgoj i obrazovanje djece .Odgojno-obrazovni rad temeljimo na poštivanju prava djeteta i pravodobnom zadovoljavanju njihovih potreba u ozračju uvažavanja i tolerancije.
Prava i potrebe djeteta koje u odgojno-obrazovnom radu nastojimo zadovoljiti:
a) za preživljavanja i zaštite – svako dijete mora imati osigurane osnovne uvjete za život, što znači da će djeca imati osiguranu odgovarajuću prehranu i pitku vodu, smještaj ,pravo na zdravstvenu zaštitu i egzistenciju, dijete ne smije biti diskrimninirano, zlostavljano, zanemarivano ili izrabljivano.
b) za pripadanjem – svako dijete mora imati osigurane uvjete u kojima će se moći razvijati kao društveno biće i ostvarivati ljubav, suradnju . sudjelovanje .
c) za zabavom –mogućnost zajedničke igre, učenja, zajedničke zgode , druženja , zabavne aktivnosti, priredbe , slavlja , svečanosti
d) za sudjelovanjem (moć)- svatko mora imati aktivnu ulogu u svom životu. Dijete će imati pravo sudjelovati u donošenju odluka o svom životu, ,dobivati infomacije iz mnoštva raznih izvora, družiti se s vršnjacima, dobivati povjerenje, uključiti u rad društva.
e) za slobodom –omogućiti djetetu da se igra , misli i izražava bez ograničenja , slobodno izražavati mišljenje.
Uporište u odabiru programa vidimo u raznovrsnosti interesa i različitog tempa razvoja svakog djeteta rane i predškolske dobi kao i posebnosti obitelji iz koje dijete dolazi. Svi ponuđeni programi verificirani su od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta a provode ih stručni odgojno-obrazovni radnici.
Bitna odrednica rada je kontinuirano stvaranje poticajnog okruženja Vrtića u kojem je djeci boravak interesantan, gdje dolaze sa radošću, i maksimalno razvijaju vlastite potencijale.
Sadržaji o-o rada proizlaze iz dječjih interesa.Temeljno načelo od kojeg polazimo u organizaciji odgojno-obrazovnog rada jest osiguranje uvjeta za optimalan razvoj i učenje kroz igru pomoću unaprijed planiranih ali i situacijskih raznovrsnih poticaja.