OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – statut

Poziv za savjetovanje

Nacrt – savjetovanje – objava

Obrazac sudjelovanjaza javno savjetovanje Bubamara – Prijedlog izmjena i dopuna Statuta DV Bubamara

Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta -javno svjetovanje

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta DV „Bubamara”

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine”10/97,107/07, 94/13, 98/19) čl.1. a , čl.39. Uredbe o uredskom poslovanju („Narodne novine 75/2021”) te čl.41. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Bubamara“, donosi Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta DV „Bubamara”.

Prijedlog Odluke javno se objavljuje na web stranici Dječjeg vrtića „Bubamara“, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Prijedlog Odluke je 30 dana od dana objave, odnosno do 16.5.2022. godine.
Primjedbe na Prijedlog Odluke mogu se slati na email adresu: bubamara.kneginec1@gmail.com.

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – DV BUBAMARA

OBRAZAC IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU – O.O CIJENI I MJERILIMA

OBRAZLOŽENJE

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta

Obrazac-za-javno-savjetovanje