Blue Flower

Program predškole je priprema djece za polazak u školu i, slikovito rečeno, prostor između obi-teljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a po značenju nije ni dječji vrtić niti osnovna škola.

Cilj predškole je omogućiti djetetu sigurno okruženje koje će mu istovremeno pružiti i izazove te poticati razvoj svih njegovih osobnih potencijala i sposobnosti pa time i vještina i navika, koje će mu pomoći da što uspješnije izvršava očekivanja koja pred njega postavljaju škola i obitelj.
Poticajima se djeluje na cjelokupni potencijal pojedinog djeteta: od tjelesno-zdravstvene, emocio-nalne, preko spoznajno-funkcionalne komponente do poticaja za oblikovanje osobnosti, pozitivnog odnosa prema sebi i drugima i slično.

Uže zadaće predškole su:
• osposobljavanje za prihvaćanje obveza u koje će se uklopiti i buduće školske obveze;
• otvorenost za prihvaćanje informacija;
• poticanje spontanih ponašanja i izražavanje posebnih potreba;
• otvorenost za učenje u međuakciji s drugima;
• otvorenost za primanje usmenih i pismenih poruka i ovladavanje sredstvima koja posreduju te poruke.
Zrelost djece za polazak u školu promatra se kroz:
• tjelesnu
• intelektualnu
• emocionalnu i
• socijalnu zrelost
Tijekom cijelog procesa provedbe programa, roditelji, u suradnji s odgojiteljem i stručnim surad-nicima predškolske ustanove, imaju mogućnost dobiti informacije i o tome kako oni kao roditelji mogu pomoći u pripremi svog djeteta za polazak u školu.