Blue Flower

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/16-07/01
Urbroj: 2186/05-02-16-01
G. Kneginec, 21. 07. 2016.

Na temelju Članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i članka 19. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ donijelo je

ODLUKU
O izboru za radno mjesto spremač/ica
na neodređeno puno radno vrijeme
- 1 izvršitelj/ica

I

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je

1. Barica Božić, Varaždinbreg, Dugi vrh 6b, 42204 Turčin

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 6 ( šest ) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Stjepan Keretić

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/16-07/02
Urbroj: 2186/05-02-16/01
G. Kneginec, 21. 07. 2016.

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 41. Sjednici održanoj dana 14. srpnja 2016. dodine donijelo je:

ODLUKU
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na
Neodređeno puno radno vrijeme
- 3 izvršitelja/ice

I

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrane su:

1. Jelena Neuberg, Varaždinska 19, Novi Marof
2. Sanja Skupnjak Cindori, Zagrebačka 299, Varaždin
3. Tihana Harambašić, Zrinski i Frankopana , Varaždin

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 9 ( devet ) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Stjepan Keretić

PODNOSITELJ ZAHTJEVA (roditelj ili skrbnik)
IME I PREZIME:

ADRESA:

Z A H T J E V   Z A   U P I S    D J E T E T A   U
D J E Č J I    V R T I Ć

IME PREZIME SPOL M / Ž
(ZAOKRUŽITI)
DAN, MJESEC I GODINA ROĐENJA MJESTO ROĐENJA
ADRESA STANOVANJA OPĆINA/ GRAD
PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE

U petak, 27. svibnja 2016. godine održana je javna vatrogasna vježba evakuacije, gašenja požara i spašavanja u dječjem vrtiću Bubamara u Gornjem Knegincu. U vježbi je sudjelovao ukupno 7 vatrogasca iz vatrogasne postrojbe DVD-a Gornji Kneginec.

Vježba je organizirana i provedena u skladu sa odlukom Zapovjedništva vatrogasne postrojbe DVD-a Gornji Kneginec, a u sklopu provedbe Plana rada Vrtića za 2016. godinu. Elaborat, pripremu i provedbu vježbe vodio je zapovjednik DVD-a Gornji Kneginec Mario Grabar.

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Školska 1

OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2016./2017. na području Općine Gornji Kneginec

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtići Bubamara primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

od 15. lipnja do 30. lipnja 2016. godine

i to za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

za djecu koja do 31. kolovoza 2016. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

- cjelodnevni 10-satni program
- poludnevni 5-satni program

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/16-01/37
Urbroj: 2186-380/16-01
G. Kneginec, 20. 05. 2016.

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 37. Sjednici održanoj dana 17. svibnja 2016. godine donijelo je:

ODLUKU
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na određeno radno vrijeme
- 1 izvršitelj/ica

I

Za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme do 31.07.2016.godine izabrana je