Blue Flower

Roditeljski sastanak- poziv
Obavještavaju se roditelji/skrbnici koji su podnijeli zahtjeve za upis djece u jaslice (do 3 godine starosti) da će se roditeljski sastanak održati u srijedu, 17. kolovoza 2016.g s početkom u 17.00 sati u prostorijama vrtića u Knegincu.
Dnevni red:
1. Polazak djeteta u jaslice
2. Upisna dokumentacija
Djecu nije potrebno dovoditi.

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA
GORNJI KNEGINEC
ŠKOLSKA 1
42 204 TURČIN

Klasa:601-02/16-02/01
Urbroj: 2186/05-01-16/01
G. Kneginec, 28. 07. 2016. godine

Predmet: Objava rezultata po zaprimljenim zahtjevima za upis

Na temelju čl.1a, 20. i 35.st. 1.alin.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), čl.44.st. 1, 95. st. 1, 96. st. 1. , 97. st. 1. i 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), čl. 10. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Gornji Kneginec donosim sljedeće:
R J E Š E N J E
o upisu djece u jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Bubamara za pedagošku godinu 2016./17.g. po kojem su svi zaprimljeni zahtjevi do 30. lipnja 2016. godine pozitivno riješeni.
O b r a z l o ž e n j e Dječji vrtić Bubamara G. Kneginec objavio je dana 14.06.2016.g. zaprimanje zahtjeva za upis djece u jasličke i vrtićke programe za pedagošku godinu 2016./2017. Prijave za upis zaprimane su u periodu od 15. do 30.06.2016.g. U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno 56 zahtjeva roditelja/staratelja za upis djece u programe vrtića i jaslica. Nakon provedenog upisnog postupka, a sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara, u programe ovog vrtića su upisana djeca kako je riješeno točkom I ovog Rješenja
O roditeljskom sastanku i upisu roditelji/skrbnici biti će naknadno obaviješteni.

Ravnateljica
Mirjana Sekol

PODNOSITELJ ZAHTJEVA (roditelj ili skrbnik)
IME I PREZIME:

ADRESA:

Z A H T J E V   Z A   U P I S    D J E T E T A   U
D J E Č J I    V R T I Ć

IME PREZIME SPOL M / Ž
(ZAOKRUŽITI)
DAN, MJESEC I GODINA ROĐENJA MJESTO ROĐENJA
ADRESA STANOVANJA OPĆINA/ GRAD
PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/16-07/01
Urbroj: 2186/05-02-16-01
G. Kneginec, 21. 07. 2016.

Na temelju Članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i članka 19. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ donijelo je

ODLUKU
O izboru za radno mjesto spremač/ica
na neodređeno puno radno vrijeme
- 1 izvršitelj/ica

I

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je

1. Barica Božić, Varaždinbreg, Dugi vrh 6b, 42204 Turčin

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 6 ( šest ) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Stjepan Keretić

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/16-07/02
Urbroj: 2186/05-02-16/01
G. Kneginec, 21. 07. 2016.

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 41. Sjednici održanoj dana 14. srpnja 2016. dodine donijelo je:

ODLUKU
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na
Neodređeno puno radno vrijeme
- 3 izvršitelja/ice

I

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrane su:

1. Jelena Neuberg, Varaždinska 19, Novi Marof
2. Sanja Skupnjak Cindori, Zagrebačka 299, Varaždin
3. Tihana Harambašić, Zrinski i Frankopana , Varaždin

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 9 ( devet ) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Stjepan Keretić

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Školska 1

OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2016./2017. na području Općine Gornji Kneginec

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtići Bubamara primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

od 15. lipnja do 30. lipnja 2016. godine

i to za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

za djecu koja do 31. kolovoza 2016. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

- cjelodnevni 10-satni program
- poludnevni 5-satni program