Blue Flower

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ( roditelj /skrbnik )

IME I PREZIME:_____________________________________________
ADRESA:___________________________________________________

ZAHTJEV ZA USPIS DJETETA U
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

PODACI O DJETETU

IME_____________________________PREZIME_________________________SPOL M/Ž
( zaokružiti )
ADRESA.___________________________________________________________________

RAZVOJNI STATUS DJETETA ( ZAOKRUŽITI )

A) Uredna razvojna linija
B) Dijete s teškoćama u razvoju
C) Druge specifične razvojne posebne potrenbe djeteta ( poremećaji s prkošenjem i suprotstavljanjem, poremećaj ophođenja, anksiozni poremećaj, depresivna stanja, tikovi, noćne more ili strahovi, fobije, neadekvatna pprivrženost, proživljeno traumatsko iskustvo, povečenost, sramežljivost, ispadi bijesa, agresije i drugo )
( KOJI ) _________________________________________________________________________

D) POSEBNE ZDRAVSTVENE POTREBE DJETETA ( alergije, posebna prehrana, kronična oboljenja, epy, astma, ferbilne konvulzije i drugo )
( KOJE ) ________________________________________________________________________

DIJETE BI POLAZILO VRTIĆ U

a) Gornjem Knegincu
b) Lužanu Biškupečkom

PROGRAM ZA KOJI SE PRIJAVLJUJE DIJETE:

a) Redoviti 10- satni
b) Redoviti poludnevni ( do 5 sati )
c) Program predškole
d) Program igraonice

PODACI O RODITELJIMA/ SKRBNICIMA

MAJKA

IME __________________________________PREZIME_________________________________
ADRESA STANOVANJA _________________________________________________________
OPĆINA/GRAD__________________________________________________________________
PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE/ BORAVIŠTE________________________________________
KONTAKT: TELEFON/MOBITEL__________________________________________________
ZAPOSLENA - NAZIV I ADRESA POSLODAVCA____________________________________

OTAC

IME __________________________________PREZIME________________________________
ADRESA STANOVANJA _________________________________________________________
OPĆINA/GRAD_________________________________________________________________
PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE/ BORAVIŠTE_______________________________________
KONTAKT: TELEFON/MOBITEL__________________________________________________
ZAPOSLEN - NAZIV I ADRESA POSLODAVCA______________________________________

PRILOŽENA OSNOVNA DOKUMENTACIJA

1. PRESLIKA RODNOG LISTA ILI IZVATKA IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA ( bez obzira na datum izdavanja isprave )
2. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE NAJMANJE JEDNOG RODITELJA / SKRBNIKA ILI POTVRDA MUP-A O MJESTU BORAVIŠTA

OSTALA DOKUMENTACIJA:

1. Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
2. Za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenja tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
3. Za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnik i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb
4. Za dijete samohranog roditelja relevantnu dokumentaciju

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te ovlašćujem vrtić da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućih programa predškolskog odgoja djeteta u vrtiću.
DJEČJI VRTIĆ ZADRŽAVA PRAVO RASPOREDA DJETETA U SKUPINE I OBJEKTE.

U Gornjem Knegincu, dana ____________________ Potpis podnositelja zahtjeva:

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Školska 1

OBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2017./2018. na području Općine Gornji Kneginec

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtići Bubamara primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

od 15. lipnja do 30. lipnja 2017. godine

i to za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

za djecu koja do 31. kolovoza 2017. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

1.1. cjelodnevni 10-satni program
1.2. poludnevni 5-satni program

2. KRAĆI PROGRAMI

2.1. Program predškole (250 sati godišnje)
- obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom
- djeca s posebnim potrebama mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom
2.2. Program igraonice (2x2 sata tjedno za djecu od navršene 3 godine)

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS
Roditelj/ skrbnik djeteta dostavlja:
1. Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranicama dječjeg vrtića Bubamara.
2. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih (fotokopija) ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
3. Uvjerenje o mjestu prebivališta roditelja (presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrdu nadležne PU o mjestu boravišta)
4. Ukoliko će biti potrebno naknadno će se po pozivu prilagati dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME
Ukoliko Vrtić bude u mogućnosti upisati svu prijavljenu djecu neće se primjenjivati metoda bodovanja za ostvarivanje prednosti pri upisu.

U slučaju da se sva prijavljena djeca ne mogu upisati, primjenjivat će se metoda bodovanja kojom se za svaku utvrđenu prednost, ostvaruje određen broj bodova, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije kojom se pojedina prednost dokazuje:

dijete oba zaposlena roditelja ......................................................................5
dijete branitelja invalida...............................................................................5
dijete u godini prije polaska u osnovnu školu................................................5
dijete roditelja koji sam skrbi o djetetu............................ ...........................4
dijete sa utvrđenim teškoćama u razvoju......................................................4
obitelj s više djece.......................................................................................3
dijete uzeto na uzdržavanje...........................................................................3
dijete iz udomiteljskih obitelji.......................................................................3
dijete teško oboljelog roditelja/korisnika ………………………………….3
dijete čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći.............................................2
Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu……………….………….…1

Ukoliko više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje Povjerenstvo za upis djece pri čemu pravo prvenstva upisa ima dijete koje je starije prema datumu rođenja.

Nakon cjelovitog uvida i analize zahtjeva, Povjerenstvo za upis dostaviti će podatke Upravnom vijeću Vrtića o provedenom upisu.
Upravno vijeće donosi Odluku o upisu djece u pedagošku godinu 2017./2018., koja se objavljuje na oglasnim pločama centralnog i područnog vrtića i internetskoj stranici vrtića u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis.

Za djecu koja ne mogu biti upisana u Vrtić utvrđuje se lista čekanja.
S liste čekanja djeca se upisuju u Vrtić nakon što se u nekoj od skupina oslobodi mjesto ili uz suglasnost načelnika Općine Gornji Kneginec uz predhodno osigurane potrebne uvjete za prihvat većeg broja djece.

Podnositelji zahtjeva za upis djeteta u Vrtić nezadovoljni Odlukom o upisu mogu u roku od 15 dana od dana objave podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića. Odluka Upravnog vijeća donesena povodom žalbe je konačna.

KLASA: 601-02/17-01/01
URBROJ: 2186/ 05-01-17-02
Gornji Kneginec,14. lipnja 2017.

Roditeljski sastanak- poziv
Obavještavaju se roditelji/skrbnici koji su podnijeli zahtjeve za upis djece u jaslice (do 3 godine starosti) da će se roditeljski sastanak održati u srijedu, 17. kolovoza 2016.g s početkom u 17.00 sati u prostorijama vrtića u Knegincu.
Dnevni red:
1. Polazak djeteta u jaslice
2. Upisna dokumentacija
Djecu nije potrebno dovoditi.

POŠTOVANI RODITELJI,
OBAVJEŠTAVAMO VAS DA SE PLANIRA POVRATAK DJECE SA IZLETA DO 17:00 SATI!

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA
GORNJI KNEGINEC
ŠKOLSKA 1
42 204 TURČIN

Klasa:601-02/16-02/01
Urbroj: 2186/05-01-16/01
G. Kneginec, 28. 07. 2016. godine

Predmet: Objava rezultata po zaprimljenim zahtjevima za upis

Na temelju čl.1a, 20. i 35.st. 1.alin.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), čl.44.st. 1, 95. st. 1, 96. st. 1. , 97. st. 1. i 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), čl. 10. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Gornji Kneginec donosim sljedeće:
R J E Š E N J E
o upisu djece u jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Bubamara za pedagošku godinu 2016./17.g. po kojem su svi zaprimljeni zahtjevi do 30. lipnja 2016. godine pozitivno riješeni.
O b r a z l o ž e n j e Dječji vrtić Bubamara G. Kneginec objavio je dana 14.06.2016.g. zaprimanje zahtjeva za upis djece u jasličke i vrtićke programe za pedagošku godinu 2016./2017. Prijave za upis zaprimane su u periodu od 15. do 30.06.2016.g. U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno 56 zahtjeva roditelja/staratelja za upis djece u programe vrtića i jaslica. Nakon provedenog upisnog postupka, a sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara, u programe ovog vrtića su upisana djeca kako je riješeno točkom I ovog Rješenja
O roditeljskom sastanku i upisu roditelji/skrbnici biti će naknadno obaviješteni.

Ravnateljica
Mirjana Sekol