Blue Flower

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Školska 1

OBAVIJEST
o upisu djece rane i predškolske dobi
u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2016./2017. na području Općine Gornji Kneginec

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtići Bubamara primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

od 15. lipnja do 30. lipnja 2016. godine

i to za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

za djecu koja do 31. kolovoza 2016. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

- cjelodnevni 10-satni program
- poludnevni 5-satni program

U petak, 27. svibnja 2016. godine održana je javna vatrogasna vježba evakuacije, gašenja požara i spašavanja u dječjem vrtiću Bubamara u Gornjem Knegincu. U vježbi je sudjelovao ukupno 7 vatrogasca iz vatrogasne postrojbe DVD-a Gornji Kneginec.

Vježba je organizirana i provedena u skladu sa odlukom Zapovjedništva vatrogasne postrojbe DVD-a Gornji Kneginec, a u sklopu provedbe Plana rada Vrtića za 2016. godinu. Elaborat, pripremu i provedbu vježbe vodio je zapovjednik DVD-a Gornji Kneginec Mario Grabar.

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/16-01/01
Urbroj: 2186-380/16-02
G. Kneginec, 20.05.2016.

Na temelju Članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i članka 19. Pravilnika o radu ravnateljica Dječjeg vrtića „ Bubamara „ donijela je

ODLUKU
O izboru za radno mjesto spremač/ica na određeno radno vrijeme
- 1 izvršitelj/ica

I

Za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme do 15.07.2016.godine izabrana je

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/16-01/37
Urbroj: 2186-380/16-01
G. Kneginec, 20. 05. 2016.

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 37. Sjednici održanoj dana 17. svibnja 2016. godine donijelo je:

ODLUKU
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na određeno radno vrijeme
- 1 izvršitelj/ica

I

Za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme do 31.07.2016.godine izabrana je

DJEČJI VRTIĆ “ BUBAMARA “
GORNJI KNEGINEC
ŠKOLSKA 1
42 204 TURČIN

G. Kneginec, 09.05.2016.

Na temelju članka 47. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Gornji Kneginec, Školska 1,
42 204 Turčin, ravnateljica raspisuje natječaj za radno mjesto

spremač/ica
- 1 (jedan) izvršitelj, puno ( 40 sati tjedno) radno vrijeme, na određeno vrijeme najdulje do 60 dana