rezultati natječaja za odgojitelje

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/17-01/02
Urbroj: 2186/05-02-17-02
G. Kneginec, 30. 08. 2017. godine

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 59. sjednici održanoj dana 22. Kolovoza 2017. godine donijelo je:

ODLUKU
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na
neodređeno radno vrijeme
1 izvršitelja/ice
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na
određeno radno vrijeme
2 izvršitelja/ice

I

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je
ANDREJA MARTINČEVIĆ, Hraščica, Ruđera Boškovića 9, 42000 Varaždin,

a na određeno puno radno vrijeme do 31. 07. 2017. godine izabrane su:

SANJA ŠESTANJ, Turčin, Auguste Šenoe 51, 420204 Turčin
MATEA VURADIN, Remetinec, Remetinec 144, 42 220 Novi Marorf

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 12 ( dvanaest) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić

obavijest o rezultatima upisa

ZAPISNIK

povjerenstva za upis djece u vrtić

2.sjednica povjerenstva za upis djece u Vrtić održana, 10. srpnja 2017. godine s početkom u 12:30 sati.
Nazočni:
1. Anita Vincek
2. Suzana Meštrić
3. Tihana Harambašić
Ostali nazočni: Mirjana Sekol -ravnateljica

Povjerenstvo je konstatiralo sljedeće:
prema Planu upisa djece u Vrtić za pedagošku godinu 2017./18. predviđen je upis kako slijedi:
OBJEKT U KNEGINCU:
redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 6 skupina
redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 2 skupine

OBJEKT U LUŽANU:
redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 1 skupina (mješovita)
redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 1 skupina (mješovita)

U slučaju manjeg broja prijavljene djece za formiranje skupine petosatnog programa, predviđena je integracija djece udesetosatni program.

Za program predškole planirana je jedna skupina u Knegincu i jedna skupina u Lužanu. U slučaju manjeg broja predviđena je integracija u redoviti program.
Nakon javne objave, u roku je pristiglo 69 zahtjeva za upis djece u vrtić, od toga:
VRTIĆ U KNEGINCU:
Za redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 37 zahtjeva
Za redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 18 zahtjeva
Za program predškole – 1 zahtjev

PODRUŽNICA U LUŽANU:
Za redoviti cjelodnevni program (do 10 sati): – 2 zahtjeva
Za redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 11 zahtjeva

Svi članovi Povjerenstva ima li su uvid u podnijete Zahtjeve za upis.

Zaključak: Povjerenstvo je jednoglasno (3 glasova ZA) donijelo sljedeću odluku o rezultatima upisa:
Obzirom na predviđene kapacitete u novoizgrađenom vrtiću, Dječji vrtić ćetijekom pedagoške godine upisati svu prijavljenu djecu. Sa 01. 09. 2017. upisati će se djeca koja imaju prioritet*, a ostala djeca prilikom otvorenja novog prostora.
*oba zaposlena roditelja, dijete invalida-branitelja, obveznik predškole, samohrani roditelj, dijete sa utvrđenim teškoćama, dijete teško oboljelog roditelja
Većina djece biti će raspoređena u traženi objekt, no u specifičnim slučajevima ravnateljica ima pravo rasporediti dijete u drugi objekt.
Za dijete/djecu sa teškoćama u razvoju (prema nalazu vještačenja), koje je s područja druge jedinice lokalne samouprave upis će biti omogućen kada njihova lokalna samouprava osigura osposobljenog pomagača (asistenta).
Ukoliko će biti još slobodnih mjesta, naknadni zahtjevi će se rješavati redoslijedom prema datumu podnošenja.

POZITIVNO RIJEŠENI ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE U VRTIĆ:

DESETOSATNI PROGRAM:

1. IVAN HABDIJA *
2. VITO ĐURANEC
3. DORIS TEŽAČKI
4. ANASTASIA DRAŠKOVIĆ-KOS *
5. LADA TKALČEC*
6. NIKA LEVATIĆ*
7. PETAR KANIŠKI*
8. TIHANA SABATI - ŠAJNOVIĆ
9. DINO POŽGAJ*
10. GAJA MIKULEK GRAN
11. FRANKA BARULEK *
12. RAFAEL BARULEK*
13. DEA HORVAT*
14. FRAN SLUNJSKI*
15. FRAN LUČIĆ*
16. ANDRO KEREŠA*
17. PETRA CVETKOVIĆ*
18. FRAN CAFUK*
19. LUNA ČALE*
20. LOTA LUKAČ
21. LOVRO NOVAK
22. ANTONELA AJHLER
23. LUCIJA LIHTAR*
24. JAKOV BOSANOVIĆ
25. UNA ĐURANEC*
26. TENA KNOK
27. TESA PANTALER*
28. LARA HUZJAK
29. SARA HUZJAK
30. PETAR HABEK *
31. NIKA ZORKO
32. NIKA DOMISLOVIĆ*
33. TEO DOMISLOVIĆ*
34. LARA VUGRIN
35. ALEX BUNIĆ*
36. MARSEL MEĐIMUREC*
37. ROKO CRNČIĆ*
38. ERIN MAZOR*
39. EMANUEL MILKOVIĆ*

PETOSATNI PROGRAM:

1. TOMI HORVATIĆ
2. BORNA IVANUŠIĆ
3. MIHAEL ŠARKO
4. LORENA LUKAČ
5. DORIJAN MEDVED
6. PAULA MEŠTRIĆ
7. NIKOL GRABAR
8. STELLA ĐURANEC
9. EMA KUJUNDŽIĆ
10. KLARA KUJUNDŽIĆ
11. LORENA PREMUŽIĆ
12. LAURA PINTARIĆ
13. LEON CAFUK
14. EMA KEFELJA
15. NATAŠA ŠKRILJEVEČKI
16. IVANA DOLENC
17. NIKO SOLDATEK
18. VITO TURKOVIĆ
19. TIA SOLDATEK
20. NIKA MIHALIĆ – BEGONJA
21. PAULA BOBEK
22. SEBASTIJAN BUBNJARIĆ
23. HANA HAMELEC
24. STIVEN TKALČEC
25. KATJA LUKAČ
26. LUCIJA LUKAČ
27. JAKOV BIŠKUP
28. VID BENKO
29. DAVID CRNKO

PROGRAM PREDŠKOLE:

1. ENA BLAŽI

U Gornjem Knegincu, 12.07. 2017. godine

Zapisničar: Predsjednica Povjerenstva:
Suzana Meštrić Anita Vincek

Naknadna prijava za program predškole: MERI ĆOSIĆ

obavijest o upisu djece u Vrtić

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Školska 1

OBAVIJEST

o upisu djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2017./2018. na području Općine Gornji Kneginec

I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtići Bubamara primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

od 15. lipnja do 30. lipnja 2017. godine

i to za ostvarivanje sljedećih programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

za djecu koja do 31. kolovoza 2017. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu

1.1. cjelodnevni 10-satni program
1.2. poludnevni 5-satni program

2. KRAĆI PROGRAMI

2.1. Program predškole (250 sati godišnje)
- obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom
- djeca s posebnim potrebama mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom
2.2. Program igraonice (2x2 sata tjedno za djecu od navršene 3 godine)

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS
Roditelj/ skrbnik djeteta dostavlja:
1. Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranicama dječjeg vrtića Bubamara.
2. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih (fotokopija) ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
3. Uvjerenje o mjestu prebivališta roditelja (presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrdu nadležne PU o mjestu boravišta)
4. Ukoliko će biti potrebno naknadno će se po pozivu prilagati dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME
Ukoliko Vrtić bude u mogućnosti upisati svu prijavljenu djecu neće se primjenjivati metoda bodovanja za ostvarivanje prednosti pri upisu.

U slučaju da se sva prijavljena djeca ne mogu upisati, primjenjivat će se metoda bodovanja kojom se za svaku utvrđenu prednost, ostvaruje određen broj bodova, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije kojom se pojedina prednost dokazuje:

dijete oba zaposlena roditelja ......................................................................5
dijete branitelja invalida...............................................................................5
dijete u godini prije polaska u osnovnu školu................................................5
dijete roditelja koji sam skrbi o djetetu............................ ...........................4
dijete sa utvrđenim teškoćama u razvoju......................................................4
obitelj s više djece.......................................................................................3
dijete uzeto na uzdržavanje...........................................................................3
dijete iz udomiteljskih obitelji.......................................................................3
dijete teško oboljelog roditelja/korisnika ………………………………….3
dijete čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći.............................................2
Dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu……………….………….…1

Ukoliko više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje Povjerenstvo za upis djece pri čemu pravo prvenstva upisa ima dijete koje je starije prema datumu rođenja.

Nakon cjelovitog uvida i analize zahtjeva, Povjerenstvo za upis dostaviti će podatke Upravnom vijeću Vrtića o provedenom upisu.
Upravno vijeće donosi Odluku o upisu djece u pedagošku godinu 2017./2018., koja se objavljuje na oglasnim pločama centralnog i područnog vrtića i internetskoj stranici vrtića u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis.

Za djecu koja ne mogu biti upisana u Vrtić utvrđuje se lista čekanja.
S liste čekanja djeca se upisuju u Vrtić nakon što se u nekoj od skupina oslobodi mjesto ili uz suglasnost načelnika Općine Gornji Kneginec uz predhodno osigurane potrebne uvjete za prihvat većeg broja djece.

Podnositelji zahtjeva za upis djeteta u Vrtić nezadovoljni Odlukom o upisu mogu u roku od 15 dana od dana objave podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića. Odluka Upravnog vijeća donesena povodom žalbe je konačna.

KLASA: 601-02/17-01/01
URBROJ: 2186/ 05-01-17-02
Gornji Kneginec,14. lipnja 2017.

zahtjev za upis u 2017./18.

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ( roditelj /skrbnik )

IME I PREZIME:_____________________________________________
ADRESA:___________________________________________________

ZAHTJEV ZA USPIS DJETETA U
DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

PODACI O DJETETU

IME_____________________________PREZIME_________________________SPOL M/Ž
( zaokružiti )
ADRESA.___________________________________________________________________

RAZVOJNI STATUS DJETETA ( ZAOKRUŽITI )

A) Uredna razvojna linija
B) Dijete s teškoćama u razvoju
C) Druge specifične razvojne posebne potrenbe djeteta ( poremećaji s prkošenjem i suprotstavljanjem, poremećaj ophođenja, anksiozni poremećaj, depresivna stanja, tikovi, noćne more ili strahovi, fobije, neadekvatna pprivrženost, proživljeno traumatsko iskustvo, povečenost, sramežljivost, ispadi bijesa, agresije i drugo )
( KOJI ) _________________________________________________________________________

D) POSEBNE ZDRAVSTVENE POTREBE DJETETA ( alergije, posebna prehrana, kronična oboljenja, epy, astma, ferbilne konvulzije i drugo )
( KOJE ) ________________________________________________________________________

DIJETE BI POLAZILO VRTIĆ U

a) Gornjem Knegincu
b) Lužanu Biškupečkom

PROGRAM ZA KOJI SE PRIJAVLJUJE DIJETE:

a) Redoviti 10- satni
b) Redoviti poludnevni ( do 5 sati )
c) Program predškole
d) Program igraonice

PODACI O RODITELJIMA/ SKRBNICIMA

MAJKA

IME __________________________________PREZIME_________________________________
ADRESA STANOVANJA _________________________________________________________
OPĆINA/GRAD__________________________________________________________________
PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE/ BORAVIŠTE________________________________________
KONTAKT: TELEFON/MOBITEL__________________________________________________
ZAPOSLENA - NAZIV I ADRESA POSLODAVCA____________________________________

OTAC

IME __________________________________PREZIME________________________________
ADRESA STANOVANJA _________________________________________________________
OPĆINA/GRAD_________________________________________________________________
PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE/ BORAVIŠTE_______________________________________
KONTAKT: TELEFON/MOBITEL__________________________________________________
ZAPOSLEN - NAZIV I ADRESA POSLODAVCA______________________________________

PRILOŽENA OSNOVNA DOKUMENTACIJA

1. PRESLIKA RODNOG LISTA ILI IZVATKA IZ MATICE ROĐENIH ILI POTVRDA S PODACIMA O ROĐENJU DJETETA ( bez obzira na datum izdavanja isprave )
2. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE NAJMANJE JEDNOG RODITELJA / SKRBNIKA ILI POTVRDA MUP-A O MJESTU BORAVIŠTA

OSTALA DOKUMENTACIJA:

1. Za dijete koje ima specifične razvojne i/ili zdravstvene potrebe: relevantna dokumentacija za utvrđivanje navedenih potreba i statusa djeteta
2. Za dijete s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenja tijela vještačenja ili rješenje Centra za socijalnu skrb o postojanju teškoće u razvoju djeteta
3. Za dijete koje živi u iznimno teškim socijalnik i zdravstvenim prilikama: preporuka Centra za socijalnu skrb
4. Za dijete samohranog roditelja relevantnu dokumentaciju

Izjavljujem i vlastoručnim potpisom potvrđujem da su podaci navedeni u ovom zahtjevu i priloženoj dokumentaciji točni i potpuni te ovlašćujem vrtić da iste ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i drugim važećim propisima, a u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora o ostvarivanju odgovarajućih programa predškolskog odgoja djeteta u vrtiću.
DJEČJI VRTIĆ ZADRŽAVA PRAVO RASPOREDA DJETETA U SKUPINE I OBJEKTE.

U Gornjem Knegincu, dana ____________________ Potpis podnositelja zahtjeva:

dolazak sa izleta

POŠTOVANI RODITELJI,
OBAVJEŠTAVAMO VAS DA SE PLANIRA POVRATAK DJECE SA IZLETA DO 17:00 SATI!

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information