Blue Flower

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/17-01/02
Urbroj: 2186/05-02-17-03
G. Kneginec, 30. 08. 2017. godine

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 59. sjednici održanoj dana 22. Kolovoza 2017. godine donijelo je:

ODLUKU
O izboru za radno mjesto spremača/ice na
određeno radno vrijeme
21izvršitelj/ica

I

Za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme do 31. 05. 2018. godine izabrana je:

RUŽICA OCVIREK, Mozdernjak 7, Varaždin Breg, 42204 Turčin

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 5 ( pet) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/17-01/02
Urbroj: 2186/05-02-17-02
G. Kneginec, 30. 08. 2017. godine

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 59. sjednici održanoj dana 22. kolovoza 2017. godine donijelo je:

ODLUKU
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na
neodređeno radno vrijeme
1 izvršitelja/ice
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na
određeno radno vrijeme
2 izvršitelja/ice

I

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je
ANDREJA MARTINČEVIĆ, Hraščica, Ruđera Boškovića 9, 42000 Varaždin,

a na određeno puno radno vrijeme do 31. 07. 2018. godine izabrane su:

SANJA ŠESTANJ, Turčin, Auguste Šenoe 51, 420204 Turčin
MATEA VURADIN, Remetinec, Remetinec 144, 42 220 Novi Marorf

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 12 ( dvanaest) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/17-01/02
Urbroj: 2186/05-02-17-02
G. Kneginec, 30. 08. 2017. godine

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 59. sjednici održanoj dana 22. Kolovoza 2017. godine donijelo je:

ODLUKU
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na
neodređeno radno vrijeme
1 izvršitelja/ice
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na
određeno radno vrijeme
2 izvršitelja/ice

I

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je
ANDREJA MARTINČEVIĆ, Hraščica, Ruđera Boškovića 9, 42000 Varaždin,

a na određeno puno radno vrijeme do 31. 07. 2017. godine izabrane su:

SANJA ŠESTANJ, Turčin, Auguste Šenoe 51, 420204 Turčin
MATEA VURADIN, Remetinec, Remetinec 144, 42 220 Novi Marorf

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 12 ( dvanaest) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/17-01/02
Urbroj: 2186/05-02-17-02
G. Kneginec, 30. 08. 2017. godine

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 59. sjednici održanoj dana 22. Kolovoza 2017. godine donijelo je:

ODLUKU
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na
neodređeno radno vrijeme
1 izvršitelja/ice
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na
određeno radno vrijeme
2 izvršitelja/ice

I

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je
ANDREJA MARTINČEVIĆ, Hraščica, Ruđera Boškovića 9, 42000 Varaždin,

a na određeno puno radno vrijeme do 31. 07. 2017. godine izabrane su:

SANJA ŠESTANJ, Turčin, Auguste Šenoe 51, 420204 Turčin
MATEA VURADIN, Remetinec, Remetinec 144, 42 220 Novi Marorf

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 12 ( dvanaest) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić

ZAPISNIK

povjerenstva za upis djece u vrtić

2.sjednica povjerenstva za upis djece u Vrtić održana, 10. srpnja 2017. godine s početkom u 12:30 sati.
Nazočni:
1. Anita Vincek
2. Suzana Meštrić
3. Tihana Harambašić
Ostali nazočni: Mirjana Sekol -ravnateljica

Povjerenstvo je konstatiralo sljedeće:
prema Planu upisa djece u Vrtić za pedagošku godinu 2017./18. predviđen je upis kako slijedi:
OBJEKT U KNEGINCU:
redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 6 skupina
redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 2 skupine

OBJEKT U LUŽANU:
redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 1 skupina (mješovita)
redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 1 skupina (mješovita)

U slučaju manjeg broja prijavljene djece za formiranje skupine petosatnog programa, predviđena je integracija djece udesetosatni program.

Za program predškole planirana je jedna skupina u Knegincu i jedna skupina u Lužanu. U slučaju manjeg broja predviđena je integracija u redoviti program.
Nakon javne objave, u roku je pristiglo 69 zahtjeva za upis djece u vrtić, od toga:
VRTIĆ U KNEGINCU:
Za redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 37 zahtjeva
Za redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 18 zahtjeva
Za program predškole – 1 zahtjev

PODRUŽNICA U LUŽANU:
Za redoviti cjelodnevni program (do 10 sati): – 2 zahtjeva
Za redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 11 zahtjeva

Svi članovi Povjerenstva ima li su uvid u podnijete Zahtjeve za upis.

Zaključak: Povjerenstvo je jednoglasno (3 glasova ZA) donijelo sljedeću odluku o rezultatima upisa:
Obzirom na predviđene kapacitete u novoizgrađenom vrtiću, Dječji vrtić ćetijekom pedagoške godine upisati svu prijavljenu djecu. Sa 01. 09. 2017. upisati će se djeca koja imaju prioritet*, a ostala djeca prilikom otvorenja novog prostora.
*oba zaposlena roditelja, dijete invalida-branitelja, obveznik predškole, samohrani roditelj, dijete sa utvrđenim teškoćama, dijete teško oboljelog roditelja
Većina djece biti će raspoređena u traženi objekt, no u specifičnim slučajevima ravnateljica ima pravo rasporediti dijete u drugi objekt.
Za dijete/djecu sa teškoćama u razvoju (prema nalazu vještačenja), koje je s područja druge jedinice lokalne samouprave upis će biti omogućen kada njihova lokalna samouprava osigura osposobljenog pomagača (asistenta).
Ukoliko će biti još slobodnih mjesta, naknadni zahtjevi će se rješavati redoslijedom prema datumu podnošenja.

POZITIVNO RIJEŠENI ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE U VRTIĆ:

DESETOSATNI PROGRAM:

1. IVAN HABDIJA *
2. VITO ĐURANEC
3. DORIS TEŽAČKI
4. ANASTASIA DRAŠKOVIĆ-KOS *
5. LADA TKALČEC*
6. NIKA LEVATIĆ*
7. PETAR KANIŠKI*
8. TIHANA SABATI - ŠAJNOVIĆ
9. DINO POŽGAJ*
10. GAJA MIKULEK GRAN
11. FRANKA BARULEK *
12. RAFAEL BARULEK*
13. DEA HORVAT*
14. FRAN SLUNJSKI*
15. FRAN LUČIĆ*
16. ANDRO KEREŠA*
17. PETRA CVETKOVIĆ*
18. FRAN CAFUK*
19. LUNA ČALE*
20. LOTA LUKAČ
21. LOVRO NOVAK
22. ANTONELA AJHLER
23. LUCIJA LIHTAR*
24. JAKOV BOSANOVIĆ
25. UNA ĐURANEC*
26. TENA KNOK
27. TESA PANTALER*
28. LARA HUZJAK
29. SARA HUZJAK
30. PETAR HABEK *
31. NIKA ZORKO
32. NIKA DOMISLOVIĆ*
33. TEO DOMISLOVIĆ*
34. LARA VUGRIN
35. ALEX BUNIĆ*
36. MARSEL MEĐIMUREC*
37. ROKO CRNČIĆ*
38. ERIN MAZOR*
39. EMANUEL MILKOVIĆ*

PETOSATNI PROGRAM:

1. TOMI HORVATIĆ
2. BORNA IVANUŠIĆ
3. MIHAEL ŠARKO
4. LORENA LUKAČ
5. DORIJAN MEDVED
6. PAULA MEŠTRIĆ
7. NIKOL GRABAR
8. STELLA ĐURANEC
9. EMA KUJUNDŽIĆ
10. KLARA KUJUNDŽIĆ
11. LORENA PREMUŽIĆ
12. LAURA PINTARIĆ
13. LEON CAFUK
14. EMA KEFELJA
15. NATAŠA ŠKRILJEVEČKI
16. IVANA DOLENC
17. NIKO SOLDATEK
18. VITO TURKOVIĆ
19. TIA SOLDATEK
20. NIKA MIHALIĆ – BEGONJA
21. PAULA BOBEK
22. SEBASTIJAN BUBNJARIĆ
23. HANA HAMELEC
24. STIVEN TKALČEC
25. KATJA LUKAČ
26. LUCIJA LUKAČ
27. JAKOV BIŠKUP
28. VID BENKO
29. DAVID CRNKO

PROGRAM PREDŠKOLE:

1. ENA BLAŽI

U Gornjem Knegincu, 12.07. 2017. godine

Zapisničar: Predsjednica Povjerenstva:
Suzana Meštrić Anita Vincek

Naknadna prijava za program predškole: MERI ĆOSIĆ