POZIV ZA UPIS DJECE

Na temelju članka 6. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić Bubamara Gornji Kneginec, Dječji vrtić Bubamara

OBJAVLJUJE
JAVNI POZIV

za upis djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja
za pedagošku godinu 2018./2019. na području Općine Gornji Kneginec
I. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS
Dječji vrtići Bubamara primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja od 01. lipnja do 15. lipnja 2018. godine u vremenu od 07:00 do 15:00 sati i to za ostvarivanje sljedećih programa:
1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU
- za djecu koja do 31. kolovoza 2018. navršavaju jednu godinu života pa do polaska u osnovnu školu
1.1. cjelodnevni 10-satni program
1.2. poludnevni 5-satni program – za djecu od navršene 3 godine života
2. KRAĆI PROGRAMI
2.1. Program predškole (250 sati godišnje)
- obvezan i besplatan za djecu u godini prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom
- djeca s posebnim potrebama mogu se uključiti u program predškole dvije godine prije polaska u osnovnu školu, a koja nisu obuhvaćena redovitim programom
2.2. Program igraonice (2x2 sata tjedno za djecu od navršene 3 godine)
II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj/ skrbnik djeteta dostavlja:

1. Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web stranicama dječjeg vrtića Bubamara.
2. Rodni list ili izvadak iz matice rođenih (fotokopija) ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave) ili pisanu privolu roditelja da dječji vrtić može sam provjeriti podatke o rođenju djeteta u maticama rođenih,
3. Uvjerenje o mjestu prebivališta roditelja (presliku osobne iskaznice roditelja ili potvrdu nadležne PU o mjestu boravišta)
4. Presliku knjižice procjepljenosti djeteta
5. Ukoliko će biti potrebno naknadno će se po pozivu prilagati dokazi o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME
Prednost pri upisu u Vrtić imaju djeca koja žive u Općini Gornji Kneginec.
Ukoliko Vrtić bude u mogućnosti upisati svu prijavljenu djecu neće se primjenjivati metoda bodovanja za ostvarivanje prednosti pri upisu.
U slučaju da se sva prijavljena djeca ne mogu upisati, primjenjivat će se metoda bodovanja kojom se za svaku utvrđenu prednost, ostvaruje određen broj bodova, uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije kojom se pojedina prednost dokazuje:
- dijete oba zaposlena roditelja ...................................................................... 5
- dijete branitelja invalida............................................................................... 5
- dijete u godini prije polaska u osnovnu školu................................................ 5
- dijete roditelja koji sam skrbi o djetetu............................ ........................... 4
- dijete sa utvrđenim teškoćama u razvoju...................................................... 4
- obitelj s više djece....................................................................................... 3
- dijete uzeto na uzdržavanje........................................................................... 3
- dijete iz udomiteljskih obitelji....................................................................... 3
- dijete teško oboljelog roditelja/korisnika …………………………………. 3
- dijete čiji su roditelji korisnici socijalne pomoći........................................... 2
- dijete roditelja koji primaju doplatak za djecu……………….………….… 1
Ukoliko više djece ostvari jednak broj bodova, prednost pri upisu utvrđuje Povjerenstvo za upis djece pri čemu pravo prvenstva upisa ima dijete koje je starije prema datumu rođenja.
Nakon cjelovitog uvida i analize zahtjeva, Povjerenstvo za upis dostaviti će podatke Upravnom vijeću Vrtića o provedenom upisu.
Upravno vijeće donosi Odluku o upisu djece u pedagošku godinu 2018./2019., koja se objavljuje na oglasnim pločama centralnog i područnog vrtića i internetskoj stranici vrtića u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje zahtjeva za upis.
Za djecu koja ne mogu biti upisana u Vrtić utvrđuje se lista čekanja.
S liste čekanja djeca se upisuju u Vrtić nakon što se u nekoj od skupina oslobodi mjesto ili uz suglasnost načelnika Općine Gornji Kneginec uz predhodno osigurane potrebne uvjete za prihvat većeg broja djece.
Podnositelji zahtjeva za upis djeteta u Vrtić nezadovoljni Odlukom o upisu mogu u roku od 15 dana od dana objave podnijeti žalbu Upravnom vijeću Vrtića. Odluka Upravnog vijeća donesena povodom žalbe je konačna.
KLASA: 601-02/18-01/01
URBROJ: 2186/ 05-01-18-02
Gornji Kneginec, 28. svibnja 2018.

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information