NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO DOMAR - LOŽAČ/ICA

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

Klasa: 112-01/19-01/03
Urbroj: 2186/05-02/19-05
G. Kneginec, 04. 09. 2019. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„ Bubamara „ raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO

DOMAR – LOŽAČ/ICA

1. VRSTA RADNOG ODNOSA:

• 1- izvršitelj/ica neodređeno puno radno vrijeme

2. UVJETI za radno mjesto domar-ložač/ica su:
• SSS tehničke struke
• najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
• osposobljenost za ložača/ice centralnog grijanja
• položen vozački ispit "B" kategorije
• probni rad 3 mjeseca

3. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
• životopis
• dokaz o stečenoj stručnoj spremi
• dokaz o hrvatskom državljanstvu
• uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje poslova ložača centralnog grijanja
• potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
• potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
• elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

4. Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu,dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju kao i dokaze za ostvarivanje prednosti prema posebnom zakonu.
5. Pozivaju se osobe iz članka 102.Stavak l.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( N.N.121/17) da uz prijavu na natječaj i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja,dostave dokaze iz članka 103. citiranog Zakona.
6. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj Domar/ložač/ica“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Dječji vrtić „ Bubamara „
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

7. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
8. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.
9. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici www.vrtic-bubamara-kneginec.hr

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 05.09. 2019. do 13.09. 2019. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Trtinjak

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information