POZIV ZA RODITELJSKI SASTANAK

DJEČJI VRTIĆ „BUBAMARA”
GORNJI KNEGINEC
ULICA UČITELJA
VJEKOSLAVA KEZELE 8
42 204 TURČIN

POZIV ZA RODITELJSKI SASTANAK

U SRIJEDU, 28.08.2019. GODINE
S POČETKOM U 15:15 SATI

ODRŽAT ĆE SE RODITELJSKI SASTANAK

U DVORANI DJEČJEG VRTIĆA „BUBAMARA”
ZA RODITELJE DJECE KOJA SU UPISANA TEMELJEM

JAVNOG POZIVA I REZULTATA UPISA DJECE U
DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019./2020.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO PSIHOLOG/INJA/PEDAGOG/INJA

Dječji vrtić Bubamara

Gornji Kneginec

Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8

42 204 Turčin

KLASA:112-01/19-01/03

UR.BROJ: 2186/05-02/19-04

G. Kneginec, 13. 08. 2019. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta

 1. 1.PEDAGOG/INJA / PSIHOLOG/INJA (m/ž) – 1 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno do završetka projekta EU (18 mjeseci)

UVJETI za radno mjesto pedagog/inja/ psiholog/inja

-          završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13)

-          položen stručni ispit za predškolski odgoj, ali nije uvijet

 1. 2.Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

-          životopis

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-          dokaz o položenom stručnom ispitu ( ako je položen)

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu

-          potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

-          potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečenezaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

-          elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

 1. 3.Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicuMinistarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
  Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 1. 4.Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj- “ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Dječji vrtić „ Bubamara „

Gornji Kneginec

Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8

42 204 Turčin

 1. 5.Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
 2. 6.Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.
 3. 7.O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 14. 08. 2019. do 21. 08. 2019. godine.

                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                              Ivan Trtinjak

rezultati upisa

ZAPISNIK

Povjerenstva za upis djece u Dječji vrtić „Bubamara“

sjednica Povjerenstva za upis djece u Vrtić održana dana 28. lipnja 2019. godine sa početkom u 12:00 sati

NAZOČNI:   Branka Ptiček – predsjenica Povjerenstva za upis

     Ivona Lukač – član

     Jelena Neuberg - član

OSTALI NAZOČNI: Martina Hrnčić – ravnateljica dječjeg vrtića „Bubamara“

Povjerenstvo je konstatiralo sljedeće:

Prema Planu upisa djece u Vrtić za pedagošku godinu 2019./20. predviđen je upis kako slijedi:

OBJEKT U KNEGINCU:

-          redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 9 skupina (3 jaslične i 6 vrtićkih skupina)

-          redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 1 skupina

-          redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) - popodnevna smjena – 2 mješovite skupine

OBJEKT U LUŽANU:

-          redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 2 mješovite skupine

-          redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 1 mješovita skupina

U slučaju manjeg broja prijavljene djece za formiranje skupine petosatnog programa, predviđena je integracija djece u desetosatni program.

Za program predškole planirana je jedna skupina u Knegincu i jedna skupina u Lužanu. U slučaju manjeg broja djece predviđena je integracija u redoviti program.

Nakon javne objave za upis djece u Vrtić za pedagošku godinu 2019./20., u roku je pristiglo 83 zahtjeva za upis djece, od toga:

OBJEKT U KNEGINCU:

-          za redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 40 zahtjeva

-          za redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 19 zahtjeva

-          za redoviti cjelodnevni program (do 10 sati)- popodnevna smjena – 12 zahtjeva

-          za program predškole – 1 zahtjev

OBJEKT U LUŽANU:

-          za redoviti cjelodnevni program (do 10 sati) – 3 zahtjeva

-          za redoviti poludnevni program (do 5 sati) – 8 zahtjeva

Svi članovi Povjerenstva imali su uvid u podnijete zahtjeve za upis.

ZAKLJUČAK:

Povjerenstvo je jednoglasno (3 glasova ZA) donijelo sljedeću odluku o rezultatima upisa:

Dječji vrtić će tijekom pedagoške godine 2019./20. upisati svu prijavljenu djecu s područja Općine Gornji Kneginec te svu djecu prijavljenu za popodnevnu smjenu.

Ostala prijavljena djeca s područja vanjskih općina ostvariti će pravo upisa do ostvarivanja uvjeta za upis u dječji vrtić „Bubamara“.

Protiv Odluke iz članka 10. Stavak 9. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić, podnositelj zahtjeva za upis imaju pravo žalbe. Žalba se podnosi Upravnom vijeću u roku od 8 dana od dane objave Odluke o rezultatima upisa. Žalba se u pisanom obliku dostavlja na adresu: Dječji vrtić Bubamara Gornji Kneginec, Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8 42 204 Turčin uz naznaku „ za Upravno vijeće“.

Obzirom da je od 25. svibnja 2018. godine na snazi Uredba o zaštiti osobnih podataka u Vrtiću, objava imena i prezimena djece nije dozvoljena, već se objavljuju brojevi urudžbenog broja zaprimljenih Zahtjeva.

POZITIVNO RIJEŠENI ZAHTJEVI ZA UPIS DJECE U VRTIĆ PREMA UDRUDŽBENOM BROJU I TO ZA:

OBJEKT U KNEGINCU:

-          REDOVITI 10-SATNI PROGRAM

 1.              43/2019
 2.              44/2019
 3.              45/2019
 4.              46/2019
 5.              50/2019
 6.              51/2019
 7.              55/2019
 8.              57/2019
 9.              58/2019
 10.              59/2019
 11.              71/2019
 12.              73/2019
 13.              76/2019
 14.              77/2019
 15.             78/2019
 16.              80/2019
 17.              84/2019
 18.              85/2019
 19.              93/2019
 20.              95/2019
 21.            102/2019
 22.            104/2019
 23.            108/2019
 24.            112/2019
 25.            118/2019

-          REDOVITI POLUDNEVNI ( DO 5 SATI) djeca sa navršenih 3 godine života

 1.                47/2019
 2.                48/2019
 3.                85/2019
 4.                89/2019
 5.                90/2019
 6.                91/2019
 7.                94/2019
 8.              101/2019
 9.              103/2019
 10.              105/2019
 11.              106/2019
 12.              109/2019
 13.              110/2019
 14.              111/2019
 15.              114/2019
 16.              115/2019
 17.              116/2019
 18.                117/2019

-          PROGRAM PREDŠKOLE(250 SATI)

 1.                36/2019

-          PROGRAM POPODNEVNESMJENE

 1.              35/2019
 2.              37/2019
 3.              40/2019
 4.                42/2019
 5.                54/2019
 6.                61/2019
 7.                64/2019
 8.                68/2019
 9.                70/2019
 10.              75/2019
 11.              79/2019
 12.            113/2019

OBJEKT PO LUŽAN BIŠKUPEČKI

-          REDOVITI 10 -SATNI PROGRAM

 1.            65/2019
 2.            66/2019
 3.             81/2019

-          REDOVITI POLUDNEVNI ( DO 5 SATI) djeca sa navršenih 3 godine života

 1. 86/2019
 2. 87/2019
 3. 96/2019
 4. 97/2019
 5. 98/2019
 6. 99/2019
 7. 100/2019
 8. 107/2019

U Gornjem Knegincu, 28.06.2019. godine

Zapisničar                                                                              Predsjednica Povjerenstva za upis

Ivona Lukač                                                                                         Branka Ptiček

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ NA ODREĐENO VRIJEME

Dječji vrtić Bubamara

Gornji Kneginec

Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8

42 204 Turčin

Klasa: 112-01/19-01/01

Urbroj: 2186/05-02/19-05

G. Kneginec, 13. 08. 2019. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje

NATJEČAJ

za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja

 1. VRSTA RADNOG ODNOSA:

-          1 izvršitelj/ica - na određeno puno radno vrijeme ( zamjena za bolovanje, porodni i rodiljni dopust )

 1. UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:

-          Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13.)

-          položen stručni ispit

-          probni rad 1 mjesec

 1. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

-          dokaz o stečenoj stručnoj spremi

-          dokaz o položenom stručnom ispitu

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu

-          potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

-          potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečenezaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,

107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci

-          elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

-          životopis

 1. Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te je dokazati kako je istima utvrđeno. Osobe iz članka 35. Stavak 1. alineja 1-5 u vezi sa stavkom 19. odnosno 20. istog članka Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N.174/04,, 92/05., 02/17., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13.), uz ostale, trebaju priložiti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (akt o prestanku radnog odnosa: odluka o otkazu ugovora o radu, sporazum o prestanku ugovora o radu, obavijest o prestanku ugovora o radu i sl.), a kao dokaz nezaposlenosti – povrdu Hrvatskog za voda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.
 1. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj-odgojitelj“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Dječji vrtić „ Bubamara „

Gornji Kneginec

Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8

42 204 Turčin

 1. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
 2. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.
 3. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 14.08. 2019. do 21.08. 2019. godine.

                                                                                  Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                              Ivan Trtinjak

JELOVNIK 29.07. - 02.08.2019.

JELOVNIK
DJEČJEG VRTIĆA „ BUBAMARA „
OD 29. 07. – 02. 08. 2019. GODINE

PONEDJELJAK DORUČAK: NAMAZ LINO - LADA, BENKO
U 10:00 SATI: LUBENICA
RUČAK: VARIVO PORILUK S JEČMENOM KAŠOM I PILETINOM, KRUH
UŽINA U 14:00 SATI: LEDOLETE

UTORAK DORUČAK: NAMAZ MASLAC, ČAJ ŠUMSKO VOĆE
U 10:00 SATI: JABUKA
RUČAK: SLATKO ZELJE S SVINJSKIM MESOM, PALENTA,
KRUH
UŽINA U 14:00 SATI : PUDING

SRIJEDA DORUČAK: SIRNI NAMAZ, ČAJ ŠIPAK
U 10:00 SATI: KRUŠKA
RUČAK: GRAH VARIVO S SUHIM MESOM, KRUH
UŽINA U 14:00 SATI : NAPOLITANKE

ČETVRTAK DORUČAK: ČOKOLADNE I MEDENE KUGLICE S MLIJEKOM
U 10:00 SATI: JABUKA
RUČAK: BISTRA JUHA, MESNA ŠTRUCA, POVRĆE NA
MASLACU, KRUH
UŽINA U 14:00 SATI : LUBENICA

PETAK DORUČAK: NAMAZ TUNA, ČAJ ŠIPAK
U 10:00 SATI: BANANA
RUČAK: KELJ VARIVO S POVRĆEM I PUREĆIM MESOM, KRUH
UŽINA U 14:00 SATI : KLIPIĆ, JABUKA

............................................................................................................................
DOBAR TEK !!!

Djeci mlađe jasličke dobi prema potrebi obrok će se usitniti.
U jutarnjem dežurstvu djeca dobivaju topli napitak i kekse.
Vrtić zadržava pravo izmjene jelovnika.

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information