Blue Flower

DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA
GORNJI KNEGINEC
ŠKOLSKA 1
42 204 TURČIN

Klasa:601-02/16-02/01
Urbroj: 2186/05-01-16/01
G. Kneginec, 28. 07. 2016. godine

Predmet: Objava rezultata po zaprimljenim zahtjevima za upis

Na temelju čl.1a, 20. i 35.st. 1.alin.4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13), čl.44.st. 1, 95. st. 1, 96. st. 1. , 97. st. 1. i 98. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), čl. 10. Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara Gornji Kneginec donosim sljedeće:
R J E Š E N J E
o upisu djece u jasličke i vrtićke programe Dječjeg vrtića Bubamara za pedagošku godinu 2016./17.g. po kojem su svi zaprimljeni zahtjevi do 30. lipnja 2016. godine pozitivno riješeni.
O b r a z l o ž e n j e Dječji vrtić Bubamara G. Kneginec objavio je dana 14.06.2016.g. zaprimanje zahtjeva za upis djece u jasličke i vrtićke programe za pedagošku godinu 2016./2017. Prijave za upis zaprimane su u periodu od 15. do 30.06.2016.g. U otvorenom upisnom roku zaprimljeno je ukupno 56 zahtjeva roditelja/staratelja za upis djece u programe vrtića i jaslica. Nakon provedenog upisnog postupka, a sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić Bubamara, u programe ovog vrtića su upisana djeca kako je riješeno točkom I ovog Rješenja
O roditeljskom sastanku i upisu roditelji/skrbnici biti će naknadno obaviješteni.

Ravnateljica
Mirjana Sekol