Blue Flower

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/16-07/01
Urbroj: 2186/05-02-16-01
G. Kneginec, 21. 07. 2016.

Na temelju Članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i članka 19. Pravilnika o radu Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ donijelo je

ODLUKU
O izboru za radno mjesto spremač/ica
na neodređeno puno radno vrijeme
- 1 izvršitelj/ica

I

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je

1. Barica Božić, Varaždinbreg, Dugi vrh 6b, 42204 Turčin

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 6 ( šest ) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Stjepan Keretić

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/16-07/02
Urbroj: 2186/05-02-16/01
G. Kneginec, 21. 07. 2016.

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 41. Sjednici održanoj dana 14. srpnja 2016. dodine donijelo je:

ODLUKU
O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na
Neodređeno puno radno vrijeme
- 3 izvršitelja/ice

I

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrane su:

1. Jelena Neuberg, Varaždinska 19, Novi Marof
2. Sanja Skupnjak Cindori, Zagrebačka 299, Varaždin
3. Tihana Harambašić, Zrinski i Frankopana , Varaždin

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 9 ( devet ) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Stjepan Keretić