NATJEČAJ - ODGOJITELJ/ST.SURADNIK, ADMINISTRATOR, KUHAR

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

KLASA:112-01/18-01/03
UR.BROJ: 2186/05-02/18-03
G. Kneginec, 10. 09. 2018. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta

1. ODGOJITELJA (m/ž) - 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme
2. ODGOJITELJA ( m/ž)- 4 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme do završetaka projekta EU (27 mjeseci)
3. PEDAGOG/INJA / PSIHOLOG/INJA (m/ž) – 1 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati do završetka projekta EU (27 mjeseci)
4. EDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA (LOGOPED/ LOGOPEDINJA/ DEFEKTOLOG/ INJA) ZA RAD S DJECOM S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I UČENJU (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do završetka projekta EU (27 mjeseci)
5. ADMINISTRATOR/ICA (m/ž) - 1 izvršitelj/ica neodređeno puno radno vrijeme
6. KUHAR/ICA (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – do završetka projekta EU (27 mjeseci)

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice pod točkom 1., 2. su:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13.)
- položen stručni ispit

UVJETI za radno mjesto pedagoga, logopeda su pod točkom 3. i 4.su:
- završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13)

UVJETI za radno mjesto administratora su pod točkom 5. VSS– ekonomskog smjera s iskustvom u pisanju i provedbi EU ili nacionalnih projekata

UVJETI za radno mjesto kuhara pod točkom 7. su SSS – kuhar

7. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu pod točkom 1, 2 , 3 , 4 .
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečenezaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
- životopis

8. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicuMinistarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

9. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj- “ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Dječji vrtić „ Bubamara „
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

10. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
11. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.
12. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici www.vrtic-bubamara-kneginec.hr

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 10. 09. 2018. do 18. 09. 2018. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ivana Cvek Vidić

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information