Blue Flower

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/17-01/02
Urbroj: 2186/05-02-17-04
G. Kneginec, 28. 11. 2017. Godine

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 64. sjednici održanoj dana 23. studenog 2017. godine donijelo je:

ODLUKU

O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
1 izvršitelj/ica

I
Za prijem u radni odnos – stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – na određeno puno radno vrijeme izabrana je

PETRA LONČARIĆ - Lužan Biškupečki,

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristigla je 1 ( jedna ) zamolba.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić