natječaj za zdravstvenog voditelja

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEGINEC
ŠKOLSKA 1
42 204 TURČIN
Klasa: 112-01/17-01/03
Urbroj: 2186/05-02/17-07
G. Kneginec, 13. 11. 2017. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta zdravstvene voditeljice

1. VRSTA RADNOG ODNOSA:

- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme - 6 sati tjedno do 30.06. 2018. godine

UVJETI za radno mjesto zdravstvene voditeljice su:
- VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, ili stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima ili
- VSS – završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva
- sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Kandidati su dužni priložiti:
2. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
3. Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
- prijavu (potpisanu) na natječaj
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

4. Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te je dokazati kako je istima utvrđeno. Osobe iz članka 35. Stavak 1. alineja 1-5 u vezi sa stavkom 19. odnosno 20. istog članka Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N.174/04,, 92/05., 02/17., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13.), uz ostale, trebaju priložiti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (akt o prestanku radnog odnosa: odluka o otkazu ugovora o radu, sporazum o prestanku ugovora o radu, obavijest o prestanku ugovora o radu i sl.), a kao dokaz nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

5. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj-zdravstvena voditeljica“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Dječji vrtić „ Bubamara „
Gornji Kneginec
Školska 1
42 204 Turčin

6. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
7. Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a, na oglasnoj ploči i web stranici vrtića www.vrtic-bubamara-kneginec.hr i traje osam (8) dana od dana objave, odnosno traje od 13. 11.2017. do 20. 11. 2017. godine
8. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici www.vrtic-bubamara-kneginec.hr

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ivana Cvek Vidić

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information