Blue Flower

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEGINEC
ŠKOLSKA 1
42 204 TURČIN
Klasa: 112-01/17-01/03
Urbroj: 2186/05-02/17-07
G. Kneginec, 13. 11. 2017. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta zdravstvene voditeljice

1. VRSTA RADNOG ODNOSA:

- 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme - 6 sati tjedno do 30.06. 2018. godine

UVJETI za radno mjesto zdravstvene voditeljice su:
- VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, ili stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima ili
- VSS – završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva
- sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13). i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).
Kandidati su dužni priložiti:
2. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
3. Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
- prijavu (potpisanu) na natječaj
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

4. Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te je dokazati kako je istima utvrđeno. Osobe iz članka 35. Stavak 1. alineja 1-5 u vezi sa stavkom 19. odnosno 20. istog članka Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N.174/04,, 92/05., 02/17., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13.), uz ostale, trebaju priložiti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (akt o prestanku radnog odnosa: odluka o otkazu ugovora o radu, sporazum o prestanku ugovora o radu, obavijest o prestanku ugovora o radu i sl.), a kao dokaz nezaposlenosti – potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

5. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj-zdravstvena voditeljica“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Dječji vrtić „ Bubamara „
Gornji Kneginec
Školska 1
42 204 Turčin

6. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
7. Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči HZZ-a, na oglasnoj ploči i web stranici vrtića www.vrtic-bubamara-kneginec.hr i traje osam (8) dana od dana objave, odnosno traje od 13. 11.2017. do 20. 11. 2017. godine
8. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici www.vrtic-bubamara-kneginec.hr

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ivana Cvek Vidić