Blue Flower

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEGINEC
ŠKOLSKA 1
42 204 TURČIN

Klasa: 112-01/17-01/03
Urbroj: 2186/05-02/17-06
G. Kneginec, 10. 11. 2017. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1. Odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica puno radno vrijeme -12 mjeseci

Potrebni stručni uvjeti:

Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
( „Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/93) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97.).

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana , bez radnog staža, do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju izvan zvanja za kojeg se osoba obrazovala. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave ( ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati sz dužni priložiti:

- životpis (vlastoručno potpisan)
- presliku diplome
- presliku domovnice
- presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mejseci)
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- elektrnočki zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Bubamara“ Gornji Kneginec, Školska 1, 42204 Turčin s naznakom „Za javni natječaj-odgojitelj stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.“

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje. Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 10.11. 2017. do 18.11. 2017. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić