natječaj za stručno osposobljavanje odgojitelja/ice

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEGINEC
ŠKOLSKA 1
42 204 TURČIN

Klasa: 112-01/17-01/03
Urbroj: 2186/05-02/17-06
G. Kneginec, 10. 11. 2017. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

1. Odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica puno radno vrijeme -12 mjeseci

Potrebni stručni uvjeti:

Za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
( „Narodne novine“ broj 10/97., 107/07. i 94/93) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/97.).

Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih duže od 30 dana , bez radnog staža, do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala, bez obzira na ukupno evidentirani staž u mirovinskom osiguranju izvan zvanja za kojeg se osoba obrazovala. Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave ( ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati sz dužni priložiti:

- životpis (vlastoručno potpisan)
- presliku diplome
- presliku domovnice
- presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave na vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mejseci)
- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
- elektrnočki zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave javnog natječaja.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Bubamara“ Gornji Kneginec, Školska 1, 42204 Turčin s naznakom „Za javni natječaj-odgojitelj stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.“

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu.

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje. Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 10.11. 2017. do 18.11. 2017. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić

Mi koristimo kolačiće (cookies) u radu naših web stranica. Kolačići korišteni za bitne funkcionalnosti stranice su već postavljeni. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information