Blue Flower

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

Klasa: 112-01/18-01/03
Urbroj: 2186/05-02/18-02
G. Kneginec, 05. 07. 2018. godine

Natemelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„ Bubamara „ raspisuje

NATJEČAJ

ZA ASISTENTA U DJEČJEM VRTIĆU

1. VRSTA RADNOG ODNOSA:

- 1 izvršitelj/ica nepuno radno vrijeme ( 15 sati tjedno ) do 30. lipnja 2019. godine

2. UVJETI za radno mjesto asistenta su:
- srednja škola u četverogodišnjem trajanju

3. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

4. Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te je dokazati kako je istima utvrđeno. Osobe iz članka 35. Stavak 1. alineja 1-5 u vezi sa stavkom 19. odnosno 20. istog članka Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N.174/04,, 92/05., 02/17., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13.), uz ostale, trebaju priložiti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (akt o prestanku radnog odnosa: odluka o otkazu ugovora o radu, sporazum o prestanku ugovora o radu, obavijest o prestanku ugovora o radu i sl.), a kao dokaz nezaposlenosti – povrdu Hrvatskog za voda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

5. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj-asistent“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Dječji vrtić „ Bubamara „
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

6. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
7. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.
8. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici www.vrtic-bubamara-kneginec.hr

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 06.07. 2018. do 13.07. 2018. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ivana Cvek Vidić

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

Klasa: 112-01/18-01/03
Urbroj: 2186/05-02/18-02
G. Kneginec, 05. 07. 2018. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja

1. VRSTA RADNOG ODNOSA:

- 2 izvršitelj/ice na neodređeno puno radno vrijeme

2. UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13.)
- položen stručni ispit
- probni rad 1 mjesec

3. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
- životopis

4. Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te je dokazati kako je istima utvrđeno. Osobe iz članka 35. Stavak 1. alineja 1-5 u vezi sa stavkom 19. odnosno 20. istog članka Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N.174/04,, 92/05., 02/17., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13.), uz ostale, trebaju priložiti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (akt o prestanku radnog odnosa: odluka o otkazu ugovora o radu, sporazum o prestanku ugovora o radu, obavijest o prestanku ugovora o radu i sl.), a kao dokaz nezaposlenosti – povrdu Hrvatskog za voda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

5. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj-odgojitelj“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Dječji vrtić „ Bubamara „
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

6. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
7. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.
8. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici www.vrtic-bubamara-kneginec.hr

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 06.07. 2018. do 13.07. 2018. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ivana Cvek Vidić

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ( N.N. broj 76/93, 29/97. 47/99 i 35/08), članka 37. stavka 3. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 48. Statuta Dječjeg vrtića „Bubamara“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića na svojoj 3. sjednici održanoj dana 26. 04. 2018. godine raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja/ce
Dječjeg vrtića „ Bubamara „

Za ravnatelja može biti imenovana osoba:
- koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika i
- koja ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj će biti imenovan na četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti izvornik ili ovjerenu presliku sljedeće dokumentacije:
- dokaz o stručnoj spremi,
- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću ( N.N. broj 133/97 i 4/98),
- dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a,
- potvrda Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
- potvrda nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl.25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja,
- domovnicu,
- životopis s opisom dosadašnjeg rada.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidat dužan je dostaviti prije donošenja rješenja o imenovanju.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu:
Dječji vrtić „Bubamara„ Gornji Kneginec, Školska 1, 42204 Turčin, s naznakom „ Za natječaj za ravnatelja“ u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u zakonskom roku.

Klasa: 112-01/18-01/01 Predsjednica Upravnog vijeća
Urbroj:2186-05-02-18-01 Ivana Cvek Vidić
G. Kneginec, 27. 04. 2018. godine

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

Klasa: 112-01/18-01/03
Urbroj: 2186/05-02/18-01
G. Kneginec, 27. 04. 2018.

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta spremač/ica

1. VRSTA RADNOG ODNOSA:
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

2. UVJETI za radno mjesto spremača/ice su:
Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. br.10/97.,107/07. i 94/13.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u Dječjem vrtiću ( N.N. 133/97): NSS.

3. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
- dokaz o stečenoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni i prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne starija od 6 mjeseci
- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13), ne starija od 6 mjeseci
- elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
- životopis

4. Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te je dokazati kako je istima utvrđeno. Osobe iz članka 35. Stavak 1. alineja 1-5 u vezi sa stavkom 19. odnosno 20. istog članka Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N.174/04,, 92/05., 02/17., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13.), uz ostale, trebaju priložiti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (akt o prestanku radnog odnosa: odluka o otkazu ugovora o radu, sporazum o prestanku ugovora o radu, obavijest o prestanku ugovora o radu i sl.), a kao dokaz nezaposlenosti – povrdu Hrvatskog za voda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja obog natječaja.

5. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj-spremač/ica“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Dječji vrtić „ Bubamara „
Gornji Kneginec
Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

6. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
7. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja.
8. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici www.vrtic-bubamara-kneginec.hr

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje. Natječaj je objavljen na web stranici Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 27. 04. 2018. do 05. 05. 2018. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća

Ivana Cvek Vidić

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/18-01/02
Urbroj: 2186/05-02-18-01
G. Kneginec, 01. 03. 2018. godine

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „ Upravno vijeće na svojoj 01. sjednici održanoj dana 26. veljače 2018. godine donijelo je:

ODLUKU

O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme do 31. 07. 2018. godine
- 1 izvršitelj/ica

I
Za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme izabrana je

1. RAJKA ČUČEK - Varaždin breg, Koradovica 134, 42 204 Turčin

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristigle su dvije ( 2 ) zamolbe.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić