Blue Flower

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

KLASA:112-01/18-01/03
UR.BROJ: 2186/05-02/18-04
G. Kneginec, 16. 10. 2018. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta

1. ADMINISTRATOR/ICA (m/ž) - 1 izvršitelj/ica određeno puno radno vrijeme - zamjena do povratka radnice ( bolovanje komplikaciju u trudnoći/porodni/rodiljni dopust)

UVJETI za radno mjesto administratora :

- VSS– ekonomskog smjera s iskustvom u provedbi projekata
- 1 godina radnog iskustva

2. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
- Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- uvjerenje prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečenezaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

3. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicuMinistarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
4. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj- “ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Dječji vrtić „ Bubamara „
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin
5. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
6. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.
7. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici www.vrtic-bubamara-kneginec.hr

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 16. 10. 2018. do 24. 10. 2018. godine.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Ivan Trtinjak

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
Gornji Kneginec
Ulica učitelja Vjekoslava kezele 8
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/18-01/02
Urbroj: 2186/05-02-18-03
G. Kneginec, 28. 09. 2018. godine

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „ Upravno vijeće na svojoj 08. sjednici održanoj dana 24. rujna 2018. godine donijelo je:

ODLUKU

I

O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme
- 2 izvršitelj/ica

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrane su kandidatkinje koje su zadovoljile Zakonske uvjete i uvjete navedene u natječaju.

II

O izboru za radno mjesto administaror/ice na neodređeno puno radno vrijeme
- 1 izvršitelj/ica

Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrana je kandidatkinja koja ima zadovoljene Zakonske uvjete i uvjete navedene u natječaju.

Pouka o pravnom lijeku:

Kandidati koju su se prijavili na natječaj imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju u roku od 15 dana od dana objave.
Na izvršeni odabir kandidati imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana od dana objave. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Ivan Trtinjak

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
Gornji Kneginec
Ulica učitelja Vjekoslava kezele 8
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/18-01/02
Urbroj: 2186/05-02-18-02
G. Kneginec, 30. 07. 2018. godine

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „ Upravno vijeće na svojoj 06. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2018. godine donijelo je:

ODLUKU

O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme
- 2 izvršitelj/ica

I
Za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme izabrane su:

1. Matea Habunek - Cvjetna ulica 5, Radovan
2. Sanja Šestanj - Augusta Šenoe 51, Turčin
II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristigle je pet ( 5 ) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
Gornji Kneginec
Ulica učitelja Vjekoslava kezele 8
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/18-01/02
Urbroj: 2186/05-02-18-02
G. Kneginec, 30. 07. 2018. godine

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „ Upravno vijeće na svojoj 06. sjednici održanoj dana 27. srpnja 2018. godine donijelo je:

ODLUKU

O izboru asistenta u Dječjem vrtiću.
- 1 izvršitelj/ica do 30. lipnja 2019. godine

I
Za prijem u radni odnos na određeno nepuno radno vrijeme izabrana je:

1. Ela Okreša Đurić - Ulica Ivana Kukuljevića 20, Varaždin

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristigle je pet ( 5 ) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

KLASA:112-01/18-01/03
UR.BROJ: 2186/05-02/18-03
G. Kneginec, 10. 09. 2018. godine

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju ( N.N. broj 10/97., 107/07., i 94/13.) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića „ Bubamara „ raspisuje
NATJEČAJ
za obavljanje poslova radnog mjesta

1. ODGOJITELJA (m/ž) - 2 izvršitelja/ice na neodređeno puno radno vrijeme
2. ODGOJITELJA ( m/ž)- 4 izvršitelja/ice na određeno puno radno vrijeme do završetaka projekta EU (27 mjeseci)
3. PEDAGOG/INJA / PSIHOLOG/INJA (m/ž) – 1 izvršitelja/ice na određeno nepuno radno vrijeme 20 sati do završetka projekta EU (27 mjeseci)
4. EDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA (LOGOPED/ LOGOPEDINJA/ DEFEKTOLOG/ INJA) ZA RAD S DJECOM S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I UČENJU (m/ž) – 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme do završetka projekta EU (27 mjeseci)
5. ADMINISTRATOR/ICA (m/ž) - 1 izvršitelj/ica neodređeno puno radno vrijeme
6. KUHAR/ICA (m/ž) - 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme – do završetka projekta EU (27 mjeseci)

UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice pod točkom 1., 2. su:
- Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja, odnosno prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ( N.N. 10/97, 107/07, 94/13.)
- položen stručni ispit

UVJETI za radno mjesto pedagoga, logopeda su pod točkom 3. i 4.su:
- završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13)

UVJETI za radno mjesto administratora su pod točkom 5. VSS– ekonomskog smjera s iskustvom u pisanju i provedbi EU ili nacionalnih projekata

UVJETI za radno mjesto kuhara pod točkom 7. su SSS – kuhar

7. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o položenom stručnom ispitu pod točkom 1, 2 , 3 , 4 .
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak niti prekršajni za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečenezaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)
- životopis

8. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicuMinistarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

9. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj- “ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Dječji vrtić „ Bubamara „
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

10. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
11. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.
12. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici www.vrtic-bubamara-kneginec.hr

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 10. 09. 2018. do 18. 09. 2018. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ivana Cvek Vidić

Dječji vrtić Bubamara
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

Klasa: 112-01/18-01/03
Urbroj: 2186/05-02/18-02
G. Kneginec, 05. 07. 2018. godine

Natemelju članka 43. Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara", Upravno vijeće Dječjeg vrtića
„ Bubamara „ raspisuje

NATJEČAJ

ZA ASISTENTA U DJEČJEM VRTIĆU

1. VRSTA RADNOG ODNOSA:

- 1 izvršitelj/ica nepuno radno vrijeme ( 15 sati tjedno ) do 30. lipnja 2019. godine

2. UVJETI za radno mjesto asistenta su:
- srednja škola u četverogodišnjem trajanju

3. Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Uz pisanu zamolbu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko djelo iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- potvrdu Centra za socijalnu skrb (prema mjestu stanovanja) da kandidatu nisu izrečene zaštitne mjere iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,
107/07 i 94/13), ne stariju od 6 mjeseci
- elektronički zapis radno - pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdan u vrijeme trajanja ovog natječaja)

4. Kandidati koji ostvaruju prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na tu prednost te je dokazati kako je istima utvrđeno. Osobe iz članka 35. Stavak 1. alineja 1-5 u vezi sa stavkom 19. odnosno 20. istog članka Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (N.N.174/04,, 92/05., 02/17., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13.), uz ostale, trebaju priložiti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (akt o prestanku radnog odnosa: odluka o otkazu ugovora o radu, sporazum o prestanku ugovora o radu, obavijest o prestanku ugovora o radu i sl.), a kao dokaz nezaposlenosti – povrdu Hrvatskog za voda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

5. Prijave s traženom dokumentacijom, u omotnici s naznakom „ za natječaj-asistent“ potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu:
Dječji vrtić „ Bubamara „
Gornji Kneginec
Ul. učitelja Vjekoslava Kezele 8
42 204 Turčin

6. Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i nepotpune, neće biti razmatrane.
7. Rok za podnošenje prijava je osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanja i web stranici Vrtića.
8. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni roku od osam ( 8 ) dana od dana donošenja odluke o izboru na web stranici www.vrtic-bubamara-kneginec.hr

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavnje, na web stranici Dječjeg vrtića „ Bubamara „ i oglasnim pločama Dječjeg vrtića „ Bubamara“ i traje od 06.07. 2018. do 13.07. 2018. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ivana Cvek Vidić