Blue Flower

Roditeljski sastanak –POZIV
Pozivamo roditelje djece koja su bila na listi čekanja (popis u prilogu) na roditeljski sastanak, koji će se održati u četvrtak u 16:15 sati u novom objektu vrtića na adresi Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8
Dnevni red:
1.Prilagodba djece na vrtić
2.Kućni red
3. Pitanja i prijedlozi

Prilog:
Popis djece:
Loren Kolarić
Elena Obrstar
Katja Sokol
Loren Kolarić
Petar Građan
Sara Grđan
Petar Habek
Lovro Novak
Ivan Habdija
Ivana Dolenc
Jakov Ptiček
Lota Lukač
Petar Grđan
Tiana Jalšić
Sandro Hrupek
Ivona Ostroški
Elena Agatić
Fran Koren
Lea sabolić
Marinela Horvatić
Dorotea Ptiček
Kristijan Alimanović
Gaja Mikulek Gran
Jakov Bosanović
Otto Latin
David Špoljarić
Dorian Mihalić
Tia Cvek

Roditeljski sastanak –POZIV
Pozivamo roditelje djece koja su bila na listi čekanja (popis u prilogu) na roditeljski sastanak, koji će se održati u četvrtak u 16:15 sati u novom objektu vrtića na adresi Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8
Dnevni red:
1.Prilagodba djece na vrtić
2.Kućni red
3. Pitanja i prijedlozi

Prilog:
Popis djece:
Loren Kolarić
Elena Obrstar
Katja Sokol
Loren Kolarić
Petar Građan
Sara Grđan
Petar Habek
Lovro Novak
Ivan Habdija
Ivana Dolenc
Jakov Ptiček
Lota Lukač
Petar Grđan
Tiana Jalšić
Sandro Hrupek
Ivona Ostroški
Elena Agatić
Fran Koren
Lea sabolić
Marinela Horvatić
Dorotea Ptiček
Kristijan Alimanović
Gaja Mikulek Gran
Jakov Bosanović
Otto Latin
David Špoljarić
Dorian Mihalić
Tia Cvek

DJEČJI VRTIĆ “ BUBAMARA”
GORNJI KNEGINEC
ŠKOLSKA 1
42 204 TURČIN

Klasa: 012-03/17-01/01
Urbroj: 2186/05-02-17-01
G Kneginec, 28. 12 . 2017. godine

Na temelju članka 9. i 54. Zakona o ustanovama ( N.N. br. 76/93.,29/97. ,47/99. i 35/08. ) i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića “ Bubamara” , Upravno vijeće je na 67. sjednici održanoj dana 22. 12. 2017. godine donijelo
ODLUKU O
IZMJENI I DOPUNI STATUTA
DJEČJEG VRTIĆA “ BUBAMARA”

Članak 1.

U Statutu Dječjeg vrtića “ Bubamara” Gornji Kneginec, mijenja se:

U članku 4. stavak 1. riječi „ Školska 1 „ zamjenjuje se riječima “ Ulica učitelja Vjekoslava Kezele 8“.
Članak 2.
U članku 7. alineja 2. mijenja se i glasi;

- „jedan ili više pečata okruglog oblika, promjera 25 mm, na kojem je uz gornji rub kružno ispisan tekst : Republika Hrvatska, u sredini naziv Vrtića, a kružno uz donji rub ispisano je sjedište Vrtića“.
Članak 3.
U članku 7. alineja 3. tekst „puni“ se briše.

Članak 4.
U članku 11. stavak 1. alineja 1. riječi „ navršene jedne godine“ zamjenjuje riječima
„ navršenih 6 ( šest ) mjeseci“ .

Članak 5.

U članku 13. iza riječi „ rada“ dodaje se tekst „Vrtića“ .

Članak 6.

U članku 28. stavak 2. riječi „ četiri ( 4 )“ zamjenjuje riječima „ pet ( 5 )“.

Članak 7.

U članku 28. stavak 2. riječi „ dva ( 2 )“ zamjenjuje riječima „jedan ( 1 )“.

Članak 8.

U članku 32. stavak 1. riječ „ dva“ zamjenjuje riječju „ jedan“
Članak 9.

U članku 33. stavak 2. riječ „ članova“ zamjenjuje riječju „ člana“ .

Članak 10.

U članku 33. stavak 2. riječi „ onoliko kandidata koliko se članova“ zamjenjuje riječima
„ jednog kandidata za člana“ .

Članak 11.

Članak 36. stavak 1. mijenja se i glasi: „ Za člana Upravnog vijeća izabran je kandidat koji je prema listi dobio najveći broj glasova“ .

Članak 12.

U članku 36. stavak 5. riječi „ poglašavaju se članovi“ zamjenjuje se riječima
„ proglašava se član“.
Članak 13.

U članku 37. riječi „ izabranim članovima“ zamjenuje se riječima „ izabranom članu“.

Članak 14.

U članku 71. stavak 1. alineja 8. mijenja se i glasi: „ Pravilnik o ostvarivanju prava i obveza roditelja/skrbnika i Vrtića“ .

Članak 15.

U članku 71. stavak 1. dodaje se alineja 15. koja glasi: „ Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u Dječji vrtić“.
Članak 16.

U članku 79. iza riječi „Vrtića“ dodaje se tekst „ i web stranicama Vrtića“.

Članak 17.
Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na Oglasnoj ploči Vrtića i web stranicama Vrtića.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić

Na Statut Dječjeg vrtića „ Bubamara „ Općinsko vijeće Općine Gornji Kneginec je dalo prethodnu suglasnost aktom: KLASA: 021-05/13-01/5; URBROJ: 2186/05-05-13-4 od 26. studenog 2013. godine , i Izmjene i dopune Stauta od 29.travnja 2015. godine, KLASA: 012-03/15-01; URBROJ: 2186/05-051-15-2 od 9. travnja 2015. godine.

Odluka o Izmjeni i dopuni Statuta Dječjeg vrtića Bubamara objavljena je na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića “ Bubamara “ i web stranicama Vrtića, dana 08. siječnja 2018. godine, a stupile na snagu dana 16. siječnja 2018. godine.

Ravnateljica
Mirjana Sekol

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/17-01/02
Urbroj: 2186/05-02-17-03
G. Kneginec, 29. 09. 2017. Godine

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 62. sjednici održanoj dana 25. rujna 2017. godine donijelo je:

ODLUKU

O izboru za radno mjesto odojitelja/ice na određeno puno radno vrijeme
- 1 izvršitelj/ica

I
Za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme izabrana je

MATEA HABUNEK – Radovan, Cvjetna ulica 5, 42 240 Ivanec

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 5 ( pet ) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić

OBAVIJEST RODITELJIMA!
U PONEDJELJAK, 08. SIJEČNJA 2018. RADIMO U NOVOM VRTIĆU NA ADRESI: UČITELJA VJEKOSLAVA KEZELE 8.
DA BI UŠLI U VRTIĆ, TREBATE PRITISNUTI TIPKU OZNAČENU KAO SUTEREN (NALAZI SE SA LIJEVE STRANE ULAZNIH VRATIJU) I PRIČEKATI DO POJAVE ZVUKA -TADA VRATA MOŽETE OTVORITI.
MOLIMO DA DRUGA VRATA (U PROSTORU VJETROBRANA NE ZATVARATE (BITI ĆE ZAŠTIĆENA CRVENOM ZAŠTITOM ZA VRATA)
SAKUPLJANJE DJECE JE U PRIZEMLJU-SOBA LIJEVO.
UKOLIKO TREBATE IĆI NA KAT MOLIMO DA U HODNIKU NA OBUĆU STAVITE PLASTIČNE NAVLAKE.
ZA IZLAZAK VAN IZ VRTIĆA , VRATA SE OTVARAJU PRITISKOM NA CRNU TIPKU (GORE DESNO NA ULAZNIM VRATIMA).
JASLIČKE SKUPINE SU U SUTERENU DESNO.
VRTIĆKE SKUPINE SU U PRIZEMLJU (ODNOSNO NA KATU) PREMA SLJEDEĆEM RASPOREDU: KADA DOĐETE IZ SUTERENA PO STEPENICAMA ZEBRICE I ZVONČIĆI SU RAVNO, A PANDICE, JEŽIĆI I ZVJEZDICE SU LIJEVO. NA VRATIMA SU OZNAKE SKUPINA. ODGOJITELJICE ĆE VAM POKAZATI GDJE ĆETE SLJEDEĆI TJEDAN ODLAGATI GARDEROBU I OBUĆU.
U POČETKU SVI ĆE DOLAZITI NA ULAZNA VRATA SUTERENA, A VRATA PRIZEMLJA (KATA) NEĆE BITI OTVORENA.
MOLIMO DA SE DRŽITE KUĆNOG REDA I ZBOG DEŽURSTVA KOD OTVARANJA VRATA DOVODITE DJECU BAREM DO 8:30.
SVIMA NAM JE POTREBNO NEKO VRIJEME DA SE UHODAMO, PA VAS MOLIMO ZA SURADNJU.
UVJETI U KOJIMA ĆEMO ŽIVJETI I RADITI SA DJECOM SU IZVRSNI, NO UKOLIKO BUDU POTREBNE ORGANIZACIJSKE KOREKCIJE SVAKAKO ĆEMO SE PRILAGOĐAVATI.
ŽELIM SVIMA DOBRODOŠLICU I RADOSTAN POČETAK NOVE GODINE U NOVOME VRTIĆU.
Ravnateljica Mirjana Sekol

DJEČJI VRTIĆ „ BUBAMARA „
GORNJI KNEEGINEC
ŠKOLSKA 1
42204 TURČIN

Klasa: 601-02/17-01/02
Urbroj: 2186/05-02-17-03
G. Kneginec, 30. 08. 2017. godine

Na temelju Članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 43. Statuta Dječjeg vrtića „ Bubamara „, Upravno vijeće na svojoj 59. sjednici održanoj dana 22. Kolovoza 2017. godine donijelo je:

ODLUKU
O izboru za radno mjesto spremača/ice na
određeno radno vrijeme
21izvršitelj/ica

I

Za prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme do 31. 05. 2018. godine izabrana je:

RUŽICA OCVIREK, Mozdernjak 7, Varaždin Breg, 42204 Turčin

II

Na objavljeni natječaj u traženom roku pristiglo je 5 ( pet) zamolbi.

Pouka o pravnom lijeku:

Na izvršeni odabir kandidatkinje imaju pravo prigovora Upravnom vijeću Dječjeg vrića „ Bubamara „ u roku od 8 dana po primitku obavijesti o izboru. Prigovor se podnosi pismenim putem, a šalje poštom.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Cvek Vidić